കഥ & കവിത

നബീ മാഹാത്മ്യം

Spread the love

പ്രഫുല്ല സംസ്‌കാര സുഗന്ധപൂരം;
പ്രഭാഷണത്തൂമകരന്ദസാരം;
പ്രകീര്‍ത്തനത്തിന്‍ പുതു പുണ്യഹാര
പ്രശാന്തഗംഭീര മതിപ്രചാരം;

പ്രവാചകന്മാര്‍ക്കെഴുമീ വിശിഷ്ട-
പ്രസക്തികള്‍ക്കത്ഭുത സിദ്ധിചാര്‍ത്ത
പ്രബുദ്ധ ചിഹ്നങ്ങളൊടായമേയ-
പ്രമുഗ്ധ തേജസ്സവതാരമാര്‍ന്നു.

* മുഹമ്മദെന്നായ് ഭുവനത്തിലാദ്യം
പേര്‍കൊണ്ടുയര്‍ന്നാ മഹനീയതാരം
അല്ലാഹുവിന്‍ നേര്‍വഴികാട്ടുവാനാ-
യാശാന്തരംതോറുമുണര്‍ന്നുമിന്നി.

*അനുഗൃഹീതന്‍

You may also like