കഥ & കവിത

ഒ വി വിജയന്‍

Spread the love

മുഹമ്മദ് എന്റെ ഗുരുപരമ്പരയിലെ തേജസ്വിയായ ഗുരുവാണ്, എന്റെ പ്രവാചകന്‍
(നോവലിസ്റ്റ്, കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ്)
 

You may also like