പുസ്തകം

മുഹമ്മദ് മഹാനായ പ്രവാചകന്‍

Spread the love

Auther: പ്രൊഫ. കെ.എസ്. രാമകൃഷ്ണറാവു
പ്രവാചകന്‍, സൈന്യാധിപതി, ഭരണാധികാരി, തത്വജ്ഞാനി, കച്ചവടക്കാരന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്‍, പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്, അനാഥ സംരക്ഷകന്‍, അടിമമോചകന്‍, കുടുംബനാഥന്‍, സ്ത്രീവിമോചകന്‍….. ബഹുമുഖമായ പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വമന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ തത്വശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്ന പ്രൊഫ. കെ.എസ്. രാമകൃഷ്ണറാവു.

You may also like