കത്തുകള്‍

റോമന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ പേരില്‍ അയച്ച കത്ത്

റോമായിലെ സീസറി(ഖൈസറി)ന്റെ പേരില്‍ അയച്ച കത്ത് ഇതായിരുന്നു: പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍. ദൈവദാസനും പ്രവാചകനുമായ മുഹമ്മദില്‍നിന്ന് റോമായിലെ മുഖ്യ ...
കത്തുകള്‍

ഇറാന്‍ ഷായുടെ പേരില്‍

ഇറാന്‍ ഷാ ഖുസ്രു പര്‍വേസിന്റെ പേരില്‍ അയച്ച കത്ത് ഇതായിരുന്നു: ”പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍. ദൈവദൂതനായ മുഹമ്മദില്‍നിന്ന് പേര്‍ഷ്യയിലെ ...