സംശയങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രവാചകന്മാര്‍

? ഹിന്ദുക്കള്‍ ദൈവാവതാരങ്ങളായി കാണുന്ന ശ്രീരാമന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകന്‍മാരായിരുന്നോ. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്‍മാര്‍ ഇവിടെ ഭൂമിയില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ...
സംശയങ്ങള്‍

പ്രവാചപത്‌നി ആഇശയുടെ പ്രായം

? പ്രവാചകന്‍ ആഇശയെ ഒമ്പതാം വയസ്സില്‍ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തില്‍ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വളര്‍ച്ചയെത്താതെ ബാലികമാരെ ...

Posts navigation