പുസ്തകം

‘പ്രവാചക പുത്രിമാര്‍’

ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍  പൊതുവെ അത്രയധികം പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടാത്തതാണ്  പ്രവാചക പുത്രിമാരുടെ  ജീവിതം. പ്രവാചകന്റെയും പ്രവാചകപത്‌നിമാരുള്‍പ്പെടെയുള്ള സഹാബിമാരുടെയും ജീവിതങ്ങള്‍  ഒറ്റയായും  കൂട്ടായും മലയാളത്തില്‍  നിരവധി  ...