പുസ്തകം

പ്രവാചകനെ കുറിച്ച ഒരു പുതിയ ചരിത്ര നിര്‍മിതി

മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ സമീപിക്കുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണെന്നു പറയാം. ഒരു ചരിത്രപുരുഷനോടുള്ള ചരിത്രപരമായ ...