കഥ & കവിത

നബി ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞ കഥകള്‍

1. ദാഹം അതിഭയങ്കരമായ ദാഹത്താല്‍ ഒരു നായ കിണറ്റിന്‍ കരയിലെ നനഞ്ഞുകുതിര്‍ന്ന മണ്ണ് നക്കിത്തിന്നുന്നത് ഒരു വേശ്യ കാണാനിടയായി. അവള്‍ക്ക് ...