കഥ & കവിത

എന്റെ പൗര്‍ണമി

എട്ടുദിക്കും ഞെട്ടുമാറുച്ചത്തി ലട്ടഹസിച്ചു പിശാചുക്കളാര്‍ക്കും ഘനശ്യാമയാമ- മനന്തമായ് വാഴ്‌കെ ഭീകരമൗന വിഷാദഭയാദിക- ളഖിലാണ്ഡങ്ങളിലാകെ- ക്കരിനിഴലിട്ടു നിശീഥ സ്തന്യവുമുണ്ടു തടിച്ചുകൊഴുക്കെ, ഭീഷണ ...