കഥ & കവിത

അവസ്ഥ

ഒരു ബധിരന്‍ പറഞ്ഞു: പാട്ടില്ല. പട്ടില്‍പൊതിഞ്ഞു ചത്തുകിടക്കുകയാണ് ശബ്ദങ്ങള്‍. ഇപ്പോള്‍ ഈ വീട് നിശ്ശബ്ദമാണ്. ഈ നാട് നിശ്ശബ്ദമാണ്. ഈ ...
കഥ & കവിത

വൃക്ഷത്തണലില്‍

അനുയായികള്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പണ്ഡിതന്‍ പട്ടുമെത്തയില്‍ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരിചാരകന്‍ ഭക്ഷണത്തളികകളില്‍ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങള്‍ വിളമ്പി അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആട്ടുകട്ടിലില്‍ വന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ...