മറ്റു വേദങ്ങളില്‍

മുഹമ്മദ് നബി ഹൈന്ദവ ബൗദ്ധ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ

സിന്ധു എന്ന പദത്തിന്റെ പേര്‍ഷ്യന്‍ ശബ്ദമാണ് ഹിന്ദു. ഹിന്ദുയിസം സിന്ധുയിസമാണ്. ഇറാനിയന്‍ ഭാഷയില്‍ സ എന്നത് ഹ ആയി മാറുന്നു. ...