കഥ & കവിത

മിഅ്‌റാജ്

ഇരു ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ക്കുറിച്ച സംസാരമാണ്. ഓരോ മണ്‍തരിയുടെ നാവിലും ‘സല്ലല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ്’. മുസ്ത്വഫായുടെ മിഅ്‌റാജിനാ ജീവിതസമസ്യയുടെ ...