സിനോപ്‌സിസ്‌

  പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം 2

  പ്രവാചകന്‍മാര്‍ കേവലം സന്ദേശ വാഹകരല്ല, മറിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകകളുമാണ് അത് അവരുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുഹമ്മദ് ...
  കഥ & കവിത

  മഹാത്മാ ഗാന്ധി

  ഇന്ന് മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിലെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ നിര്‍വിവാദമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരാളുടെ ജിവിത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വശം അറിയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു… ...
  ജീവചരിത്രം

  പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പ്

  മക്കയിലും അറബ് നാടുകളിലും അന്ന് അക്രമവും, അടിമത്തവും, നിര്‍ലജ്ജതയും അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു.സ്ത്രീകള്‍ പോലും നഗ്‌നരായി മക്കയിലെ കഅബയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമായിരുന്നു.പെണ്‍ ...